Wsparcie 1% podatku

 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni, jest Organizacją Pożytku Publicznego, dlatego też, każdy kto rozlicza się z Urzędem Skarbowym, może 1% podatku dochodowego przekazać nam na działalność statutową.

W jaki sposób przekazać 1% Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni?

wszystkie informacje znajdą Państwo poniżej.

W zakładce Deklaracje PIT znajduje się darmowy program do rozliczenia PIT, który ułatwi Państwu wypełnienie deklaracji podatkowej.

Czym jest Organizacja Pożytku Publicznego?

Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.:

* prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
* nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzić ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
* cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
* posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
* posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;
* podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
* sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości;
* sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości;
* przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

O status Organizacji Pożytku Publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:

* pomocy społecznej;
* zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym;
* działalności charytatywnej;
* podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
* działalności na rzecz mniejszości narodowych;
* ochrony i promocji zdrowia;
* działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
* promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
* działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
* działalności wspomagającej rozwój gospodarczy;
* działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych;
* nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
* krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
* kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
* kultury fizycznej i sportu;
* ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
* porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
* upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
* upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
* ratownictwa i ochrony ludności;
* pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
* ochrony praw konsumentów;
* integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
* promocji i organizacji wolontariatu.

Narzędzia Organizacji Pożytku Publicznego:

* użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach;
* prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych;
* zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego.
* możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji;
* korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.

Źródło: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i późniejsze zmiany.

Kto może odliczyć 1%?

* podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
* podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
* podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również renciści i emeryci, pod warunkiem , że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie (ZUS automatycznie dokonuje złożenia deklaracji PIT za podatnika, w związku z tym, należy się zgłosić do najbliższej placówki i wyznaczonym terminie złożyć rezygnację). Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.