Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zostało założone w 2000 roku z inicjatywy mieszkańców
okolicznych miejscowości, którzy tworzą obecną strukturę organizacji, działając w jej ramach na zasadzie
wolontariatu. Od 2006 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), co oznacza, że SIO
działa w oparciu o prawo pożytku publicznego, jest rozliczane ze swojej działalności na podstawie
szczegółowych sprawozdań finansowych oraz ma możliwość otrzymania w ramach odpisu z corocznej
deklaracji podatkowej kwoty 1% podatku.

Cele i zadania SIO wynikają ze statutu oraz idei założenia Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w
Trzemeśni.
Celami statutowymi Stowarzyszenia są:
     – Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
     – Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
     – Rozwój kultury i podtrzymanie tradycji miejscowych.
     – Wzrost świadomości społecznej w zakresie swobód obywatelskich i zasad demokracji.
     – Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:
     – Planowanie i organizowanie działań zmierzających do budowy i rozbudowy obiektów infrastruktury socjalnej.
     – Prace nad poprawą ciągów komunikacyjnych m, in. parkingi chodniki, przejścia dla pieszych, drogi.
     – Zaangażowanie mieszkańców do pracy w realizacji celów SIO.
     – Organizowanie działań i imprez masowych w tym związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w lokalnej społeczności, wspierając inne lokalne organizacje oraz
jednostki organizacyjne gminy czy powiatu buduje społeczną świadomość obywatelską.
W razie pytań, sugestii, pomysłów czy informacji prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem.

Zapraszamy